C003. 殷商  玉人首珮

殷商  玉人首珮

C003. 殷商  玉人首珮
C003. 殷商  玉人首珮

C003.殷商玉人首珮 ( 高:5.65cm)                                                                  

體扁平,頭頂以雙鈎和單陰綫,雕飾一向後垂而內捲的長冠,冠與腦後雕有齒狀凸紋飾,「臣」字目。     

它與婦好墓出土之玉鸚鵡的風格相同。       

 這玉人首珮玉質佳而光潤,帶有黑漆沁古斑,雕工極精緻,珍罕異常!