E003 戰國 玉立人珮 

戰國 玉立人珮 

E003  戰國 玉立人珮 
E003  戰國 玉立人珮 
E003  戰國 玉立人珮 
E003  戰國 玉立人珮 

E003 戰國 玉立人珮  (高:5.47cm)                                                          

 頭頂有象鼻穿,上端雕一小半球形作髮飾,用一大雲紋作手臂與身體分隔。整體形象為戰國小型玉人珮較常見之風格。